Experience you need. Results you want.

Kancelaria

KSW Legal Kapułka & Superson-Winkowska Spółka Partnerska Radców Prawnych to Kancelaria o wyjątkowym profilu, świadcząca usługi o kompleksowym charakterze – w której doradztwo prawne jest harmonijnym elementem większej całości, jaką stanowi każdy proces biznesowy, a także poprzedzające go i następujące po nim decyzje oraz działania biznesowe.

Specjalizujemy się w świadczeniu pomocy prawnej na rzecz przedsiębiorców w zakresie szeroko rozumianego prawa gospodarczego. Zapewniamy im kompleksową obsługę prawną, wspomagając w codziennej działalności. Naszym celem jest zapewnienie świadczenia usług w sposób jak najbardziej odpowiadający potrzebom Klienta, co też osiągamy dzięki zrozumieniu i wnikliwej analizie jego potrzeb, oraz wiedzy, doświadczeniu i zaangażowaniu, z jakim wykonujemy naszą pracę.

Szeroka sieć powiązań z kancelariami zagranicznymi umożliwia nam świadczenie usług doradztwa zarówno dla polskich przedsiębiorców zainteresowanych operowaniem na rynku międzynarodowym, jak i przedsiębiorców zagranicznych planujących inwestycje w Polsce.

Ze swobodą poruszamy się w obszarze doradztwa korporacyjnego, nieobce są nam także zagadnienia szeroko rozumianego prawa cywilnego, w tym prawa rodzinnego. Doświadczenie zdobyte w toku prowadzenia licznych postępowań sądowych gwarantuje naszym Klientem obsługę prawną na najwyższym poziomie.

Doradztwo na rzecz Klientów jest świadczone w językach: polskim i angielskim.

Zakres usług

W ramach obsługi Klientów indywidualnych oferujemy w szczególności:

 1. udzielanie bieżących porad i konsultacji prawnych,
 2. sporządzanie ekspertyz prawnych,
 3. sporządzanie i opiniowanie umów, pism i innych dokumentów,
 4. reprezentację przed sądami, urzędami i innymi podmiotami.

W ramach obsługi Klientów korporacyjnych i Przedsiębiorców oferujemy w szczególności:

 1. tworzenie spółek, zmiany aktów założycielskich,
 2. udzielanie bieżących porad i konsultacji prawnych,
 3. sporządzanie ekspertyz prawnych i opiniowanie umów,
 4. reprezentację zewnętrzną przez sądami (w tym arbitrażowymi) oraz urzędami (w tym UOKiK, URE, Krajową Izba Odwoławczą),
 5. stałą i bieżącą obsługę korporacyjną, w tym zapewnienie udziału w posiedzeniach władz Spółek, przygotowywanie projektów uchwał oraz ich opiniowanie, sporządzanie protokołów, zgłoszeń do KRS i innych rejestrów, ogłoszeń w MSiG, zmiany aktów założycielskich itp.,
 6. udział w naradach i spotkaniach, w tym w negocjacjach z partnerami handlowymi,
 7. prowadzenie due diligence,
 8. szkolenia.

Kancelaria wykazać może się szczególnym doświadczeniem w następujących obszarach:

 • Fuzje i przejęcia (M&A, Asset Deal)
 • Zamówienia publiczne
 • Energetyka
 • Obrót nieruchomościami
 • Obsługa inwestycji. FIDIC
 • Międzynarodowa wymiana towarów i świadczenie usług
 • Logistyka i transport
 • Własność intelektualna
 • Ochrona danych osobowych
 • Ochrona konkurencji i konsumentów
 • Procesy transgraniczne
 • Windykacja
 • Procesy odszkodowawcze/ubezpieczenia
 • Mediacja w sporach
 • Prawo pracy
 • Podatki

Zasady współpracy

Sposób ustalania wysokości wynagrodzenia Kancelarii jest zróżnicowany w zależności od tego czy świadczenie usług prawnych odbywa się w oparciu o umowę zlecenia stałej obsługi prawnej, czy też na podstawie zlecenia jednorazowego.

W przypadku typowych zleceń jednorazowych, w których możliwe jest odgórne określenie zakresu zadania i wymiar czasu poświęconego na jego realizację, proponujemy Państwu stawkę ryczałtową.

W przypadku zleceń jednorazowych, w których nie można z góry oszacować przewidywanego nakładu pracy, jak np. pisemne opinie prawne, projekty umów, regulaminy, uchwały wspólników, uczestniczenie w negocjacjach handlowych, konsultacje i porady w sprawach trudnych, nietypowych itp., proponujemy Państwu stawkę godzinową.

W przypadkach zlecenia zastępstwa prawnego w postępowaniach sądowych, administracyjnych i podatkowych wynagrodzenie obejmuje honorarium ustalone w umowie zawartej z Klientem przed rozpoczęciem świadczenia usługi z uwzględnieniem nakładu pracy i minimalnych stawek za czynności radcy prawnego, przewidzianych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz. U. 2002 r. Nr 163, poz. 1349 z późn. zm.). Ponadto możliwe jest ustalenie, że Kancelarii będzie przysługiwało dodatkowe wynagrodzenie, określone w umowie jako pewien procent od zasądzonej albo wyegzekwowanej przez Kancelarię kwoty na rzecz Klienta.

Honorarium może być płacone w ratach, jeżeli w porozumieniu z Klientem zostaną poczynione takie ustalenia. Wysokość i terminy płatności rat zostaną wówczas określone w umowie.

Wynagrodzenie za stałą obsługę prawną może być ustalone:

 • godzinowo, tj. wynagrodzenie będzie określane na podstawie liczby godzin poświęconych na prowadzenie obsługi prawnej oraz stawek godzinowych osób zaangażowanych w tę obsługę; wynagrodzenie jest określane w ten sposób, jeśli nie można z góry określić zakresu zadań i wymiaru czasu poświęconego na ich realizację;
 • ryczałtowo, tj. strony ustalają wynagrodzenie w określonej kwocie; wynagrodzenie jest określane w ten sposób, gdy zakres zadań i wymiar czasu poświęconego na ich realizację da się z góry przewidzieć.

Wynagrodzenie może być ustalone w całości według jednej z określonych wyżej metod, bądź też w sposób mieszany.

Wysokość stawki godzinowej podlega negocjacjom, podobnie jak wysokość wynagrodzenia ryczałtowego, a także wynagrodzenia za określone czynności. Na Państwa prośbę istnieje możliwość wyceny konkretnej usługi.

Zespół

Agnieszka Superson-Winkowska

Agnieszka Superson-Winkowska

radca prawny

Specjalizuje się w prawie cywilnym, gospodarczym i prawie spółek, jak również w prowadzeniu sporów sądowych. Posiada doświadczenie w prawie konkurencji, prawie telekomunikacyjnym oraz prawie autorskim i prawie własności przemysłowej. Zajmuje się także zagadnieniami z zakresu prawa pracy oraz ochrony danych osobowych.

W ciągu ponad ośmiu lat pracy zawodowej zdobywała doświadczenie w kancelariach i przedsiębiorstwach zarówno w kraju, jak i za granicą w systemie prawa common law, współpracując m.in. z kancelariami takimi jak Byrne Wallace Solicitors oraz T. Studnicki, K. Płeszka, Z. Ćwiąkalski, J. Górski Spółka komandytowa (”SPCG”).

Wpisana na listę Mediatorów Ośrodka Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu.

Od września 2016 roku pełni funkcję Sędziego Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu.

Absolwentka stacjonarnych studiów prawa na wydziale Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz studiów na University of Cambridge – Institute for Continuing Education. Odbyła aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu i  uzyskała tytuł radcy prawnego.

Prowadzi doradztwo w języku polskim i angielskim.

Wojciech Kapułka

Wojciech Kapułka

radca prawny

Specjalizuje się w prawie cywilnym, prawie cywilnym procesowym, prawie gospodarczym i prawie spółek. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie doradztwa podmiotom zajmującym się obrotem wierzytelnościami. W swojej karierze prowadził zarówno obsługę prawną spółek prawa handlowego, jak i jednostek samorządu terytorialnego.

Absolwent stacjonarnych studiów prawa na wydziale Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Odbył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu i uzyskał tytuł radcy prawnego.

Prowadzi doradztwo w języku polskim i angielskim.

Agnieszka Janki

Agnieszka Janki

radca prawny

Specjalizuje się w prawie cywilnym, prawie spółek handlowych oraz prawie własności intelektualnej. Zajmuje się także zagadnieniami z zakresu prawa podatkowego. Posiada wieloletnie doświadczenie w bieżącej obsłudze prawnej spółek, w tym także jako in-house lawyer.

Absolwentka stacjonarnych studiów prawa na wydziale Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, ukończyła także Program Droit Français et Européen des Affaires (Szkoła Prawa Francuskiego) prowadzony przez Université Paris-Dauphine we współpracy z Wydziałem Prawa, Administracji i Ekonomii UWr. Odbyła aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu i uzyskała tytuł radcy prawnego.

Prowadzi doradztwo w języku polskim i angielskim.

Natalia Wcisło

Natalia Wcisło

aplikantka radcowska

Specjalizuje się w prawie cywilnym, prawie cywilnym procesowym, prawie pracy oraz prawie gospodarczym. Ponadto interesuje się prawem nowych technologii a także prawem karnym i postępowaniem karnym.

Aplikanta radcowska II roku przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu.

Prowadzi doradztwo w języku polskim i angielskim.

Dobrochna Jasińska

Dobrochna Jasińska

aplikantka radcowska

Specjalizuje się w prawie cywilnym, prawie cywilnym procesowym, prawie własności intelektualnej oraz prawie gospodarczym. Ponadto interesuje się prawem medycznym i zagadnieniem odpowiedzialności za szkodę związaną z błędem medycznym.

Absolwentka stacjonarnych studiów prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Aplikantka radcowska II roku przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu.

Prowadzi doradztwo w języku polskim i angielskim.

Partnerzy

CPC Tax zapewnia kompleksowe usługi rachunkowe w zakresie pełnej księgowości, KPiR oraz ryczałtu, obsługę kadr, płac i rozliczeń z ZUS, a także pełne doradztwo prawne i organizacyjne dla biznesu, celem wyboru jak najbardziej efektywnych i optymalnych rozwiązań finansowych. CPC Tax świadczy usługi również w języku angielskim oraz niemieckim.

Posiadaczom Karty Rodzina Plus oferujemy 20% zniżki na porady prawne, sporządzanie wszelkiego rodzaju pism procesowych, zlecenie prowadzenia sprawy przed sądami, organami administracji publicznej i innymi instytucjami.

Kontakt

KSW|Legal Kapułka & Superson-Winkowska
Spółka Partnerska Radców Prawnych

Z uwagi na częste prowadzenie obsługi prawnej poza siedzibą Kancelarii przed osobistą wizytą prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy.

Adres:

ul. Bałuckiego 18/4
50-034 Wrocław

tel. + 48 512 980 088
tel. + 48 502 963 518
tel. + 48 535 535 436
kancelaria at kswlegal dot com